นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 236527
Page Views 626165
 
กฎหมาย
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2562   ขนาดไฟล์ 186.14 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารส่วนบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542   ขนาดไฟล์ 196.64 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537   ขนาดไฟล์ 365.26 KB
Adobe Acrobat Document พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546   ขนาดไฟล์ 91.39 KB
Adobe Acrobat Document พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2)   ขนาดไฟล์ 138.33 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542   ขนาดไฟล์ 196.64 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496   ขนาดไฟล์ 354.26 KB