นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 21/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 236502
Page Views 626140
 
กิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
Word Document กำหนดประชุมสภา ประจำปี 2562   ขนาดไฟล์ 2.75 MB
Adobe Acrobat Document พรบ.เทศบาล 2496   ขนาดไฟล์ 354.26 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)พ.ศ.2549   ขนาดไฟล์ 179.54 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.2554   ขนาดไฟล์ 354.61 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.2563   ขนาดไฟล์ 102.98 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2535แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10)พ.ศ.2558   ขนาดไฟล์ 509.77 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรัษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   ขนาดไฟล์ 151.73 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ส. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 175.04 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท พ.ศ.2543   ขนาดไฟล์ 74.83 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 2547   ขนาดไฟล์ 74.54 KB
Adobe Acrobat Document กำหนดสมัยประชุมสภา 2563   ขนาดไฟล์ 1.83 MB